JAKTREGLER FOR

MIDTSKOGMORKA GRUNNEIERLAG

Godkjent av årsmøte i 2022. Sist revidert på årsmøte 08.04 2024

 

1.   Hjemmelshavere i grunneierlaget har fortrinnsrett til jakt.
      Ektefelle/samboer, egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere kan disponere hjemmelshavers
      jaktrett. 
      
Egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere må dokumentere tillatelse til jakt ved fullmakt.
      Ved søknad på jakt har hver hjemmelshaver en-1 jaktrett.

2.  All jakt tildeles etter ansiennitet. Tildeling av jaktfelt ved elg/hjortejakt foretas ved loddtrekking.

3.  Grunneierlaget deles inn i 2 jaktfelt for elg/hjortejakt.

       1. Midtskogmorka nord.
       2. Midtskogmorka sør.

       -  Når det gjelder jakt på rådyr og småvilt er begge jaktfeltene sammenslått
       -  Justering av delegrensen mellom feltene:
          Store Stavåa følges som grense også sør for Gamle Kongeveg. 
       -  Bytting av jaktfelt: Jaktlag 1 har nordre del i oddetallsuke, og jaktlag 2 har nordre del i
          partallsuke.
          
4.   Jakttider:

       Jakt på råbukk:         10.08 – 31.08
       Ordinær rådyrjakt:  25.09 – 23.12
       Småviltjakt:                     10.09 – 23.12

       Elg/hjortejakt:  
   
   Elg:    25.09 – 31.10
    
   Hjort:    01.09 – 23.12

5.    Sammensetning av jaktlag

       Elg/hjortejakt: Jaktlag på minimum åtte hjemmelshavere har førsteretten til å søke om felling.
       Ektefelle/samboer, egne barn/svigerbarn og foreldre kan disponere 
hjemmelshaverens rett.
       Videre kan forpakter av eiendommen benytte jaktretten, 
forutsatt at ikke annet er avtalt.
       Jaktlaget kan i tillegg ta med seks jegere som har samme 
tilknytning til eiendommen som nevnt
       ovenfor. I tillegg kan 2 gjestejegere tas med. Det forutsettes at alle lagets jegere
      (inkl. gjestejegere) er påført jaktsøknad. Det oppfordres til å rekruttere yngre 
jegere.

       Jaktlag som ønsker det kan leie med seg hundefører under elg/hjortejakta.
       Hundefører 
kan bære våpen. Navnet til innleid hundefører må rapporteres til jaktoppsyn
       før 
jaktstart.

       Rådyrjakt/småviltjakt: Tildeles enkeltjegere

       Småviltjakt: Småviltjakt kan kun foregå ovenfor Gamle Kongevei så lenge elgjakta varer. Rype
       og skogsfugl er fredet. Det selges maksimum ti sesongkort, og tre dagskort/dato.

       Tilleggskort ordinær rådyrjakt: Dette kortet gir rett til å jakte sammen med jeger som har
       hovedkort. Det er mulig for to jeger å jakte på samme rådyrløyve. For å kunne gjøre 
dette må
       det kjøpes et tilleggskort. 
Ved kjøp av tilleggskort må det jaktes sammen med den som har fått
       tildelt hovedkort. 
Jaktes det uten at den som har hovedkortet er med betegnes det som ulovlig
       jakt. 
Ved søknad på jakt må den som ønsker tilleggskort føres på søknadsskjema.

       Det presiseres at kjøp av tilleggskort gir ingen rett til felling av et ekstra dyr.
   

6.    Jakt tildeles for 1 år av gangen.

7.    Priser inkl. mva *1)

        Småviltjakt: kr. 1.000,-

         Rådyr bukkejakt: kr. 1.500,-
  
      Ordinær rådyrjakt:      kr.    800,-
          - ved felling av kje, ikke tillegg i pris
          - ved felling av voksen geit eller voksen bukk kommer et tillegg på kr. 700,-
          - tilleggskort for ordinær rådyrjakt kr. 400,-

        Hjort; Grunnpris per tildelt dyr kr. 3.000,-
          - kilopris for kalv <20 kg; kr. 25,-/kg
          - kilopris for kalv >20 kg; kr. 75,-/kg
          - kilopris for voksne dyr inkl. 1½ årige dyr; kr. 90,-/kg

        Elg; Grunnpris per tildelt dyr kr. 5.000,-
          - elgkalv <50 kg; kr. 70,-/kg
          - elgkalv 50 kg og over; kr. 95-/kg

          - ungdyr (1,5 år) <100 kg; kr. 80,-/kg
          - ungdyr 100 - 130 kg; kr. 105,-/kg
          - ungdyr over 130 kg; kr. 125,-/kg

          - voksen ku < 140 kg; kr. 90,-/kg
          - voksen ku 140 - 175 kg; kr. 110,-/kg
          - voksen ku over 175 kg; kr. 130,-/kg

          - voksen okse < 165 kg; kr. 90,-/kg
          - voksen okse 165 - 215 kg; kr. 110,-/kg
          - voksen okse over 215 kg; kr. 130,-/kg

*1) Prisene ovenfor er oppgitt inkl. mva.

Midtskogmorka Grunneierlag er pr. i dag ikke registrert som eget selskap i Brønnøysund, og er derfor ikke mva-pliktig.
Det har siden 2020 pågått en egen jordskiftesak. Den er berammet ferdig ca. 1. september 2024.
Når jordskiftesaken er ferdig, vil Midtskogmorka Grunneierlag bli registrert som et «Tingsrettslig Sameie» i Brønnøysund, og samtidig bli mva-pliktig. Tidspunktet for denne registreringen vil påvirke prisene som er oppgitt ovenfor, og hva vi vil fakturere ut til jegerne. Prisene ovenfor er makspriser.


8.     Kvoter for storviltjakt tildeles av Vestre Nordskogen Storviltvald til grunneierlaget.

9.     Det kreves 45 treningsskudd + oppskyting for jakt på storvilt med rifle på grunneierlagets
        område.

10.   Rovviltkort tildeles ved forespørsel.

 

Søknadsfrist jakt 1. juni. 

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema.

Utlysning jakt kunngjøres i opp-avisa.