JAKTREGLER FOR

MIDTSKOGMORKA GRUNNEIERLAG

Godkjent av årsmøte i 2020 og gjeldende fra 2021.

Revidert på årsmøte 21.04 2022

 

1.   Hjemmelshavere i grunneierlaget har fortrinnsrett til jakt.

      Ektefelle/samboer, egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere kan disponere

       hjemmelshavers jaktrett.             

      Egne barn, svigerbarn, foreldre og forpaktere må dokumentere tillatelse til     

      jakt ved fullmakt. Ved søknad på jakt har hver hjemmelshaver en-1 jaktrett.

 

2.  All jakt tildeles etter ansiennitet. Tildeling av jaktfelt ved elg/hjortejakt foretas ved

      loddtrekking.

3.   Grunneierlaget deles inn i 2 jaktfelt for elg/hjortejakt.

       1. Midtskogmorka nord.

       2. Midtskogmorka sør.

       Når det gjelder jakt på rådyr og småvilt er begge jaktfeltene sammenslått.

4.   Jakttider:

      Jakt på råbukk:         10.08 – 31.08

      Ordinær rådyrjakt:     01.11 – 23.12

       Småviltjakt:                     10.09 – 23.12

       Elg/hjortejakt:   Hjort: 01.09 – 23.12   Elg/hjort: 25.09 – 31.10

 

5.    Sammensetning av jaktlag.

       Elg/hjortjakt: Jaktlag på minimum åtte hjemmelshavere har førsteretten til å søke om

       felling. Ektefelle/samboer, egne barn/svigerbarn og foreldre kan disponere

       hjemmelshaverens rett. Videre kan forpakter av eiendommen benytte jaktretten,

       forutsatt at ikke annet er avtalt. Jaktlaget kan i tillegg ta med seks jegere som har samme

       tilknytning til eiendommen som nevnt ovenfor. Det oppfordres til å rekruttere yngre

       jegere.

       Jaktlag som ønsker det kan leie med seg hundefører under elg/hjortejakta. Hundefører

       kan bære våpen. Navnet til innleid hundefører må rapporteres til jaktoppsyn før

       jaktstart.

 

       Rådyrjakt/småviltjakt: Tildeles enkeltjegere.

        Småviltjakt: Småviltjakt kan kun foregå ovenfor Gamle Kongevei så lenge elgjakta varer.

        Rype og skogsfugl er fredet. Det selges maksimum ti sesongkort, og tre dagskort/dato.

        Tilleggskort ordinær rådyrjakt: Dette kortet gir rett til å jakte sammen med jeger som

         har hovedkort. Det er mulig for to jeger å jakte på samme rådyrløyve.  For å kunne gjøre

         dette må det kjøpes et tilleggskort.                                                        

         Ved kjøp av tilleggskort må det jaktes sammen med den som har fått tildelt hovedkort.

         Jaktes det uten at den som har hovedkortet er med betegnes det som ulovlig jakt.

         Ved søknad på jakt må den som ønsker tilleggskort føres på søknadsskjema.

          Det presiseres at kjøp av tilleggskort gir ingen rett til felling av et ekstra dyr.

        

       

6.    Jakt tildeles for 1 år av gangen.

 

7.    Priser

        Rådyr bukkejakt:                                 kr 850,-

        Ordinær rådyrjakt:                              kr 800,-

        Tilleggskort ordinær rådyrjakt:            kr 400,-

        Småviltjakt:                                        kr 500,-

        Dagskort småvilt:                                kr 200,-

        Grunnpris elg kr 3000,- pr dyr

        Grunnpris hjort kalv kr 500,- ungdyr/voksen kr 1000,-

        Kilopriser: Elgkalv kr 60,- Voksen elg kr 75,- Hjort kr 70,-

 

8.     Kvoter for storviltjakt tildeles av Vestre Nordskogen Storviltvald til grunneierlaget.

 

9.     Det kreves 45 treningsskudd + oppskyting for jakt på storvilt med rifle på     

        grunneierlagets område.

 

10. Rovviltkort tildeles ved forespørsel.

 

Søknadsfrist jakt 1. juni. 

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema.

Utlysning jakt kunngjøres i lokalpressen.