Foringsprosjekt 2013 - 2016

Vinterforing av elg.

Innsetmerket Gisingerbekken Utmarkslag startet opp foringsprosjet for elg vinteren 13/14. Styret utarbeidet en foringsplan høsten 2013, og det ble investert i 4 foringshekker som ble satt ut i området. Det har vært en mild og snøfattig vinter, noe som har ført til at oppsyn og kontroll har vært forholdsvis enkelt. Øyvind Veskje og Arne Rolvsjord har nesten ukentlig fulgt opp foringsstedene. Arne har hatt ansvar for utkjøring av rundball slik at det til en hver tid var nok for i hekkene. Det har gått med 30 rundballer på vinterens foringsprosjekt.

 Utmarksalget søkte disse aktører om tilskudd til foringsprosjektet:
- Jernbaneverket
- Oppdal Kommune
- Driftsplanområde 2

Uten positive holdninger og økonomisk støtte hadde det vært vansklelig og fått realisert prosjektet.
Styret takker alle tre for viktige økonomiske bidrag!

Våren 2016
Sykdommen ”chronic wasting disease ”(CWD) som har fått det norske navnet skrantesyke, ble påvist i Norge våren 2016. Skrantesyke kan ramme hjortevilt. CWD kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen,
nevrologiske symptoner og avmagring, og ender alltid med døden.  Sykdommen er nå påvist hos tre villrein og to elger i Norge. I juli 2016 kom mattilsynet med tiltak for å begrense spredning av skrantesyke hos hjortevilt. Det ble forbudt å legge ut for og slikkesteiner til hjortevilt i 2016. Dette medfører for vår del at det ikke vil bli foretatt vinterforing av elg i 2016. Det kom endringer i forskriften 23.12.2016 der det ble gitt tillatelse til å søke om dispensasjon om planmessig foring av hjortevilt i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der CWD ikke er påvist.
Oppdal kommune har søkt dispensasjon fra forskriften når det gjelder foring for vintersesongen 2017. Svar på søknad er ikke mottatt. Inntil videre er derfor foringsprosjektet "lagt på is".