ELG - OG HJORTEJAKT

Reaksjoner ved brudd på kontrakt
Innsetmerket - Gisingerbekkem Utmarksalag,
heretter benevnt som utmarkslaget

Gjelder f.o.m. 1. juni 2016 og inntil videre

1. Formål

Reaksjoner ved brudd på elg- og hjortejaktkontrakt skal bidra til allmenn forståelse og skape tillit til utmarkslaget som forvalter.

Innsetmerket Gissingerbekken Utmarkslag (heretter kalt utmarkslaget) skal gjennom sin forvaltning involvere jegeren/jaktlagene ved å gi vedkommende ansvar. Dersom jeger/jaktlag ikke ivaretar sitt ansvar, ved å bryte kontraktsmessige forpliktelser, kan forholdet representere avvik fra utmarkslagets vedtatte målsettinger om forvaltning av hjotevilt. Brudd på kontrakt vil derfor medføre reaksjoner.

2. Forhold til andre reaksjoner, lovbrudd og straff

Disse retningslinjer regulerer reaksjoner utmarkslaget som rettighetshaver og forvalter vil iverksette ved jeger/jaktlags brudd på kontrakt. For de tilfeller der drifts-/bestandsplanen fastsetter egne straffereaksjoner ved feilfelling, gjelder drifts-/bestandsplanens bestemmelser  i stedet for utmarkslagets, med unntak av bestemmelser om utestengelse.

Forhold som er underlagt offentlig påtale blir rapportert direkte til politiet. Utmarkslaget kan i hvert enkelt tilfelle også iverksette egne reaksjoner.
 

3. Alminnelige bestemmelser

Jegers/jaktlags brudd på kontraktsforhold skal medføre reaksjoner fra utmarkslaget som rettighetshaver. Hvert tilfelle skal vurderes konkret, reaksjoner skal i hvert tilfelle stå i forhold til jegers/jaktlags overtredelse. Forøvrig skal like tilfeller behandles likt, og reaksjonene skal videre stå i forhold til reaksjoner for liknende overtredelser forøvrig i samfunnet.

Før reaksjon blir bestemt, skal jeger/jaktlag gis anledning til å gi en skriftlig rapport om forholdet. Det skal også om nødvendig foreligge rapport fra oppsyn.

Reaksjon meddeles jaktleder og eventuell jeger skriftlig. Avgjørelse av reaksjon er en avgjørelse som utmarkslaget vil fatte, og er således ikke utøvelse av offentlig myndighet. Utmarkslagets saksbehandlingen av forholdet er følgelig ikke underlagt regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven, og det er således ingen formell klageadgang på avgjørelsen.

 

4. De enkelte reaksjoner

A. Faktura blir ikke betalt innen oppgitt betalingsfrist:

 • Ikke innbetalt grunnpris innen fristen
  Reaksjon: Kontrakt utstedes ikke før grunnpris er betalt. Jaktfeltet vil bli tildelt et annet jaktlag dersom grunnpris ikke er betalt innen betalingsfristen og prosedyre med purring er gjennomført.

 • Faktura for sluttoppgjør er ikke betalt innen fristen
  Reaksjon: Etter prosedyre med purring blir saken sendt inkasso. Eventuelt purregebyr tilkommer. Ny kontrakt utsetdes ikke før beløpet er innbetalt.


B. Uriktige opplysninger på søknad eller kontrakt:

 • Ettersøkshund (papirer på hund som er død, feil hund etc.)
  Reaksjon: Søknad/kontrakt kan heves i inneværende år

 • Inntak av ekstra jegere uten utmarkslagets godkjenning
  Reaksjon: Forholdet kan anmeldes. Kontrakt med hele jaktlaget kan i visse tilfeller heves

C. Skadeskyting:

 • Manglende varsling og dyret finnes igjen skadet eller dødt og dyret eventuelt må kasseres
  Reaksjon: Reaksjon i h.h.t. "Forskrift om utøvelse av jakt og fangst" § 27. Manglende varsling rapporteres til politiet. Oppgjør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Normalt blir dyret belastet kvote og grunnpris ikke tilbekebetalt. Dersom kommunal viltmyndighet har friskmeldt dyret etter ettersøk og det likevel finnes igjen dødt skal det normalt ikke belastes kvote.

D. Jeger/jaktlag fortsetter å jakte på vanlig måte etter at vilt er påskutt
     uten først å foreta ettersøk (kontrollsøk)
:
     Reaksjon: Saken rapporteres til politiet


E. Grenseovertredelse (med unntak av lovlig ettersøk). Jakt på nabofelt
    der utmarksalaget er rettighetshaver, uten utmarkslagets tillatelse:

    Reaksjon: Avhengig av omfanget kan jaktleder og/eller den som har stått for
    grenseoverskridelsen rapporteres til politiet


F. Reaksjoiner ved alvorlig brudd på kontrakt:
    Reaksjon: Jaktlag eller enkeltjegere kan utestenges fra jakt i en bestemt
    periode. Dette avgjøres av styret i utmarkslaget. Like tilfeller skal behandles likt.


G. Elg:
     Felling av feil dyr i forhold til kontrakt (i forhold til Hjorteviltforskriftens §14).
     For de jaktfelt som omfattes av godkjent bestandsplan med straffereaksjoner
     ved feilfelling, gjelder straffereaksjoner i driftsplanen. For øvrig gjelder følgende
     reaksjoner (Tilleggspris er tillegg til kilosprisen i h.h.t. kontrakt):

 • Felling av 1 ½ årig dyr eller eldre i stedet for kalv, og dyret overskrider lokalt fastsatt vektgrense jmf lokale bestemmelser om elg- og hjortejakt
  Reaksjon: Tillegspris på 50% pr kg for hele dyret. Spesielle forhold vurderes. Jaktlaget beholder dyret, Gevir kan inndras.
  Elg mellom 120 - 140 kg, skytter utestenges i 1 år
  Elg over 140 kg, skytter utestenges i 2 år

 • Felling av 1 ½ årig ku i stedet for 1 ½ årig okse/eldre okse
  Reaksjon: Tilleggspris på inntil 35% pr kg for hele dyret

 • Felling av 1 ½ årig okse i stedet for eldre okse
  Reaksjon: Ingen reaksjon

 • Felling av 1 ½ årig okse i stedet for 1 ½ årig ku/eldre ku
  Reakjson: Tilleggspris på inntil 35% pr kg for hele dyret

 • Felling av eldre ku i stedet for 1 ½ årig ku og dyret ikke overstiger lokalt fastsatt vektgrense jmf lokale bestemmelser om elg- og hjortejakt
  Reaksjon: Ingen reaksjon

 • Felling av eldre okse i stedet for 1 ½ årig okse og dyret ikke overstiger lokalt fastsatt vektgrense jmf lokale bestemmelser om elg- og hjortejakt
  Reaksjon: Ingen reaksjon

 • Felling av eldre ku i stedet for 1 ½ årig ku og dyret overstiger lokalt fastsatt vektgrense jmf lokale bestemmelser om elg- og hjortejakt
  Reaksjon: Tillegspris på inntil 50% pr kg for hele dyret.
  Overskrider vekten av dyret 50% av gjennomsnittsvekt på 1 ½ år hunndyr, utestenges skytter i 1 år
  Overskrider vekten av dyret 75% av gjennomsnittsvekt på 1 ½ år hunndyr, utestenges skytter for 2 år

 • Felling av eldre okse i stedet for 1 ½ årig okse og dyret overstiger lokalt fastsatt vektgrense jmf lokale bestemmelser om elg- og hjortejakt
  Reaksjon: Tillegspris på inntil 50% pr kg for hele dyret. Gevir kan inndras.
  Overskrider vekten av dyret 50% av gjennomsnittsvekt på 1 ½ år okse, utestenges skytter i 1 år
  Overskrider vekten av dyret 75% av gjennomsnittsvekt på 1 ½ år okse, utestenges skytter for 2 år

 • Felling av eldre ku i stedet for eldre okse og 1 ½ årig okse
  Reaksjon: Tillegspris på inntil 50% pr kg for hele dyret
  Skytter utestenges for 1 år

 • Felling av eldre okse i stedet for eldre ku og 1 ½ okse
  Reaksjon: Tillegspris på inntil 50% pr kg for hele dyret. Gevir kan inndras.
  Skytter utestenges for 1 år

 Ved brudd på kontrakten har jeger/jaktlag ikke rett på tilbakebetaling av grunnpris/avgifter​


H. Hjort:
I den grad bestemmelser/reaksjoner for elg også passer for hjort kan disse benyttes.

Gjennomsnittsvekter elg regnes ut etter de 5 siste år​