Jaktregler

1. Voksen okse(elg) over 6 takker er fredet til 10.10 ( se regler for nedklassifisering )

2. Det er innført ens jegerkontrakter

3. Det er innført felles reaksjoner ved brudd på jegerkontrakt.

4. Reaksjoner ved brudd på kontrakt som medfører utestengelse av jeger eller jaktlag gjelder for helebestandsplanområde.

5. Kjeveinnlevering av elg

6. Kalvførende elgku er fredet.

7. Reaksjoner ved feilskyting av okse over 6 takker før 10.10 og kalvførende ku.

 

Feilskyting av okse over 6 takker:

7 takker gebyr   kr 2000,-

8 takker gebyr   kr 4000,-

9. takker gebyr  kr 6000,-

10. takker gebyr kr 8000,-

Felles okse med gevir over 10 takker utestenges skytter i 1 år. Utestengelsen gjelder det første året skytter kan tildeles jakt.

Gevir inndras ved alle feilskytinger.

 

 Felling av kalvførende elgku:

Det er forbudt å felle kalvførende elgku. Hvis dette skjer, skal kalven(e) felles på gjenværende kvote.

 

8.  Egenveiing av felt elg og hjort.

Jaktlaget har selv ansvaret for å veie felt elg og hjort. Hele dyret veies i maks 4 deler. Når et dyr er veid skal slaktevekta,

sammen med fellingsdato, kjønn og alder umiddelbart sendes oppsynet/veier på sms. Med slaktevekt menes vekta av hele

dyret uten avskjær av noe slag. Den innrapporterte slaktevekta skal være korrigert for varmvekt, jmf generelle

bestemmelser. Jaktlaget skal innen kort tid motta kvittering for rapportert vekt. Mottas ikke slik kvittering plikter jaktlaget

å ta kontakt med oppsynet. Alle dyr skal veies senest 8 dager etter at dyret er felt.

Veide dyr skal være tilgjengelig for kontrollveiing på veieplassen i 24 timer etter at jaktlaget har rapportert inn vekta.

Kontrollveiing varsles jaktlaget på sms/tlf. Hoder skal ligge på veieplassen.

Alle nedklassifiserte dyr under vektgrense kontroll veies av oppsynet. Det gjelder også om dyret har skader eller lignende

slik at vekta nedjusteres.

Jaktleder fører skjema og signerer for alle veide dyr. Skjema følger med jaktlederpermen.

Det vil bli foretatt stikkprøvekontroll på jaktlagets egenveiing og kontroll av hoder.

 

Regler for tildeling av jakt finner du her.